Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

1. Kỹ năng Đột phá để thành công.

2. Kỹ năng Quản lý và Lãnh đạo hiệu quả.

3. Kỹ năng Thuyết trình Hiệu quả.

4. Kỹ năng Tư vấn Bán hàng Hiệu quả.

5. Kỹ năng Làm việc đội nhóm hiệu quả.

6. Kỹ năng Tạo động lực làm việc cho nhân viên hiệu quả.

7. Kỹ năng Phân tích vấn đề và ra quyết định.

8. Kỹ năng Xây dựng Dịch vụ Khách hàng Hiệu quả.

9. Kỹ năng Lập và Thực thi kế hoạch.

10. Kỹ năng Quản lý thời gian Hiệu quả.

11. Kỹ năng Giải quyết mâu thuẫn.

12. Kỹ năng Giao tiếp và Xây dựng mối quan hệ.

13. Kỹ năng Đào tạo và Huấn luyện Hiệu quả.

14. Kỹ năng Ủy thác và Trao quyền Hiệu quả.

15. Chương trình Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp.

16. Chương trình huấn luyện riêng biệt cho lãnh đạo cấp cao (Executive Coaching).

17. Kỹ năng Đàm phán Hiệu quả.

18. Pháp luật Kinh doanh

19. Phong thủy học trong Kinh doanh