“… Có thêm kiến thức, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống…”

 Anh Đoàn Đức Hải – System Engineer SVTech

18/06/2022 system

Xem thêm